آثار تاریخی و گردشگری همدان

آثار تاریخی
   آب انبار
   آب انبار صفوی اسدآباد
   آرامگاه
   آرامگاه بابا طاهر عریان -آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی حسین بن سین -آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی -امامزاده اظهربن علی -امامزاده حبقوق نبی -امامزاده هود -امامزاده یحیی -امامزاده اهل ابن علی -امامزاده سید اسماعیل -برج قربان -برج مقبره بابا حسین -برج مقبره بابا پیره -بقعه خضر -بنای امامزادگان -ع و غ - ازناو -بنای امامزاده محسن -تکیه گرک یراق -گنبد علویان -مقبره استر و مردخای -مقبره شاهزاده حسین -مقبره درب شیخ
   آسیاب
   باغ سروی
   بازار
   بازار تویسرکان -سرای صفرخانی
   باغ
   باغ نظری -برج آقا
   بند
   بند و سنگ نوشته آقا جان بلاغی
   پل
   پل جهان آباد فامنین -پل قدیمی فرسفج -پل کوریجان -پل آبشینه -پل زرامین -پل شکسته خسرو اباد
   تپه
    دعوا تپه -آب انبار حاج شریف -آب انبار حبیب موسی -آب انبار حکیم هارون -آب انبار خان -آب انبار دو قلوی خان -آب انبار دو قلوی محمدیه -آب انبار سرای نو -آب انبار سرکوچه یخچال -آب انبار سیقن -آب انبار نوآباد -ابوالمعالی -ازگردتپه -بالا تپه سنقر آباد -پاتپه گونسپان -پناهگاه دراشگفت -پناهگاه صخره ای پیر قوچ 1 -تپه باستانی انوج -تپه باستانی بابا کمال -تپه باستانی حسام آباد ادامه...
   خانه
   باغ اعتمادیه -تپه کورا بلاغ -خانه پرسیاوشان -خانه شهید مدنی -خانه ضرابی -خانه مسعودی -خانه آیت الله قدوسی -خانه احمدی -خانه بیژن -خانه پوستی زاده -خانه سوری (خانه میرزا زکی خان) -خانه شهبازیان -خانه صمصام نظام -خانه عراقچی -خانه لطفعلیان -خانه منصوری -خانه میرزا صارم اصلانی(میرزائی) -خانه نراقی -سرای گلشن -عمارت سوخته ادامه...
   راه
   میدان امام خمینی -ره -
   روستا
   بافت روستای سیمین ابرو -خانه سجادی -محل اکباتان قدیم واطراف آن
   غار
   خانه بنی طبا
   قلعه
   بازار سرسنگ -حمام محله سرگول -قلعه صاحب اختیاریه
   کاروانسرا
   سرای قلمدانی -کاروانسرای تاج آباد -کاروانسرای حسینخانی -کاروانسرای شریفیه -کاروانسرای فرسفج -کاروانسرای میرزا کاظم -کاروانسرای زغالیها -کاروانسرای فرهنگ -هتل بوعلی
   کتیبه
   گنج نامه (کتیبه هخامنشی )
   کلیسا
   کلیسای آنجلی -کلیسای گریگوری استپان حضرت مریم -معبدی ازدوره سلوکی(لائودسه)
   گرمابه
   پل جدید جلماجرد -تپه درگاه بگ -حمام بلور ایمانی -حمام حاج آقا تراب -حمام محله حاجی -حمام آقامحمود( ممیدا) -حمام اعظم کبودر آهنگ -حمام داغ داغ آباد -حمام صفوی - گلستان ، نیلوفر -حمام قلعه -مدرسه ساردوئیه -یخدانهای سیرجان
   گورستان
   قبرستان آقبلاغ -گورستان پارتی -محوطه سنگ شیر- -گورستان اقلان قز
   مجموعه (تپه - محوطه)
   آب انبار محله سردل -بازار زرند -حمام عنایتی -شیر سنگی -کاروانسرای ناصریه -مجموعه بازار همدان -محوطه پرلوک -محوطه حاتم آباد -مسجد جامع پیکان
   مدرسه
   دبیرستان امام -مدرسه شیخ علیخان زنگنه
   مسجد
   امامزاده سلطان سید احمد -تپه حسینعلی یکدانگ -عباس -گمرک تپه حسین آباد -مسجد امامزاده یحیی -مسجد بزرگ شریف الملک -مسجد پیغمبر -مسجد جامع شیخ الملوک -مسجد جامع نهاوند -مسجد جامع همدان -مسجد جامع خدا کرم -مسجد چمن چوپانها -مسجد حاج

/ 0 نظر / 24 بازدید