هادی گروسین کتابی دیگر می نگارد

هادی گروسینهادی گروسیندر داشتنی

 چند ماهی است که به همراه هادی گروسین دوست واستادم  شروع  به تحقیق در زرمینه تاریخ و جغرافیای بخش مرکزی نموده ایم  و به اتفاق از روستاهای دره های های الوند یازدید کرده و مطالبی درا ا ین باره گرد آوری می کنیم

/ 0 نظر / 4 بازدید