نتیجه شماش آرا در بهار و کبودرآهنگ

بهار و کبودراهنگ بعد از حوزه همدان با تعداد ۱۱۷۹۵۷ نفردر استان حائز بیشترین آرا ماخوزه بوده حتی از حوزه ملایر که دارای دونماینده در مجلس میباشد  تعداد آرا این حوزه بیشتر بوده است در صد مشارکت در حوزه ۱۷/۶۷ درصد بوده است ردیف نامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبیتعداد رایوضعیتدرصد1
عیسیجعفرییوسف
30741قطعی---2
محمدعلیپورمختارمحمدرضا
25270
---3
علییعقوبیشیرزاد
25047
---     blank.gif

/ 0 نظر / 27 بازدید