مشاهير همدان-دکتر اذکايی

       در این گفتار می خواهیم شخصیتی رامعرفی کنیم که چنانکه خود اظهار می دارد : بی منت هر چه قوت داشته و گاه فوق طاقت هم در جنب و همبر با کارهای دیگر برای زادگاه و وطن خود مایه گذاشته تاریخ وطن رابه تفضیل ﭘﮋوهیده است.هر چند اکثر اهل فن  وطن دوستان او را می شناسند   شخصیتی که حدود نیم قرن از عمر خود را در دانشگاهها و کتابخانه ها بهﮋوهش سپری نموده است                                                                                 

/>/>/>      دکترپرویز اذکایی به سال ١۳١۸ در همدان در خانواده ای فرهنگی  زاده شد تحصیلات خود را در همدان و تهران سپس دانشگاه منچستر ( انگلستان) طی کرد  مطالعات وی به طور عمده در« تاریخ » و« فلسفه»  می باشد در  رشته های کتاب شناسی و رجال شناسی و تاریخ علم  نیز دارای تالیفات است تا کنون  ۳٢۰  عنوان اثر وی طبع ونشر شده که شامل   ۲۵    کتاب و۵۵     رساله علمی مفصل و بقیه  گفتار های بلند و کوتاه در دائرالمعارف ها ونشریات معتبر است چند اثر مشهور وی از این قرار است  : زندگی نامه بیرونی (ترجمه) رساله قبه العرض ایرانی (هیات و نجوم ) رساله زروانی (علما اسلام )، مفاتیح الاسرار(تفسیر شهرستانی)، تاریخنگاران ایران، ابوریحان بیرونی(آرا و افکار)، خاندان شاهیه خوارزم ( رساله) ، فهرست ماقبل فهرست (   ۲ جلد)، تبار شناسی ایران (رساله)، الآثار الباقیه بیرونی ( تحقیق وتعلیق ) ، حکیم رازی (نظام فلسفی )، طب روحانی (رازی)، در تاریخ و معاریف همدان یا«همدان شناسی »از جمله: فهرست نسخ خطی همدان، علویان همدان، میر سید علی همدانی (احوال وآثار)، رساله حکیم الاهی همدان (عین القضات )، بابا طاهر نامه (هفده گفتار )،رساله عراق عجم (در عهد ایلخانان )، درگزین تا کاشان (سه گفتار) ، کتابشناسی همدان، تاریخ معاصر همدان، راهنمای همدان ،گفتارهای مغان و ماد شناسی  و همدان نامه (بیست گفتار درباره مادستان ) که در گفتار آینده  به نقد این اثر می پردازیم:                                                                                        

/ 0 نظر / 4 بازدید