نتایج شمارش آرا در حوزه شهرستان همدان

- در حوزه شهرستان همدان تعداد 200575 نفر در انتخابات شرکت نمودند و آقای حمید رضا حاجی بابائی با کسب  109975 رأی بعنوان نماینده اول شهرستان به مجلس راه یافت. و آقایان سید محمد کاظم حجازی با کسب 39024 رأی و سید مرتضی حسنی حلم با کسب 29457 رأی بعنوان نفرات دوم  و سوم به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

همدان

ردیف نامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبیتعداد رایوضعیتدرصد1
حمیدرضاحاجی باباییجلال
109975قطعی---2
سید محمد کاظمحجازیسید جواد
39024مرحله دوم---3
حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضیحسنی حلمسید کاظم
29457مرحله دوم---4
محمودمسگریانمحمد علی
26891
---5
غلامحسینمجذوبیغلامرضا
19574
---6
علی اکبرنظریمحمد
15597
---     blank.gif

/ 0 نظر / 33 بازدید