مشاهير همدان

n آیت اللهاحمد صابرى

 

اين جانب درسال 1302شمسى در روستاى بيوك آباد همدان در خانواده روستايى نسبتاً متمكّن به دنياآمدم. اين روستا همواره از وجود علماى دين بهره مند بوده و عارف بزرگ و فقيه زاهدحاج محمد جعفر مجذوب نيز در اين روستا مى زيسته است و كتاب خانه نفيس او تا چندىپيش در اين محلّ وجود داشت كه در حال حاضر، اين گنجينه بزرگ علمى به كتاب خانه غربهمدان انتقال يافته است كه در جلد اوّل تاريخ مفصّل همدان در ضمن بيان كتاب خانههاى همدان و در كلمه بيوك آباد به آن اشاره شده است

n ادامه 

 

سيدجمالواعظ اصفهانى در ۱۲۷۹ هـ.ق/ ۱۲۴۱هـ . ش در همدان متولد شد. پدرش سيدعيسى موسوىعاملى منسوب به دودمان شيعى جبل عامل بود.۱ خاندان وى توسط شاه عباس صفوى از جبلعامل به ايران آورده شدند. عموى او سيداسماعيل صدرعاملى در نجف از مراجع تقليد وپدرش در كوى دباغ خانه همدان محضردار بود. هنوز شيرخواره بود كه پدرش را از دست دادو مادرش با انيسه دختر چهارساله اش و جمال به تهران سفر كرد. جمال از كودكى نزدشوهر خاله اش به زنجيربافى مشغول شد، اما

n ادامه 

/ 0 نظر / 24 بازدید