مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      همدان پایتخت تاریخ و تمدن (پژوهشهای فرهنگی اجتماعی سیاسی استان همدان)
قوانين برگزاری تجمعات نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٦/۱۱/۱
تجمعات

دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران

در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات 

 

 مقدمه :

قانون اساسي آزادي بيان , قلم , تجمع , تشكيلات و..... را براي عموم شهروندان پذيرفته و چارچوبهاي آنرا نيز تعيين نموده و تنها دو شرط را براي فعاليت گروهها اعلام كرده است كه عبارتند از : اولا اين فعاليتها مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد و ثانيا مسلحانه نباشد .

بر اساس دو شرط مذكور قانون فعاليت احزاب , جمعيتها , انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديتي مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 30/3/1361 , راههاي قانوني برگزاري تجمعات و راهپيماييها را ارائه نموده اند , تا كليه گروهها و شهروندان جمهوري اسلامي ايران بتوانند از حقوق قانوني خويش بهره مند شوند .

با توجه به ضرورت تمركز زدايي و لزوم سرعت بخشيدن در پاسخگويي به شهروندان , دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز برگزاري تجمعات به استانداران , در 15 ماده و 6 تبصره ابلاغ مي گردد تا با اجراي آن موجب سرعت عمل در پاسخگويي به شهروندان و افزايش نقش نمايندگان عالي دولت در استانها و به تبع آن احساس مسئوليت فزونتر آنان گردد .

ماده 1 :

الف – توضيحات و تعاريف مربوط به دستورالعمل تفويض اختيارات وزير كشور در خصوص يرگزاري تجمعات به استانداران كه از اين پس دستورالعمل ناميده مي شود :

ب- قانون فعاليت احزاب , جمعيتها , انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني مصوب 7/6/1360 در اين دستورالعمل قانون احزاب ناميده مي شود .

ج- آئين نامه اجرايي قانون مذكور در بند الف , در اين دستورالعمل آئين نامه اجرايي قانون احزاب ناميده مي شود .

د- منظور از برپايي تجمع , تجمعات مذكور در قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آن است.

ه – تجمعاتي كه تحت عناوين و اشكال ديگر , نظير تحصن , همايش يا عناوين مشابه برگزار شود , اما داراي ماهيت سياسي باشد , از نظر اين دستورالعمل تجمع تعريف مي شود .

و – هرگونه تجمع كه داراي ماهيت سياسي نيست , و جنبه فرهنگي , هنري , مذهبي و.... داشته باشد , از مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و در صورت نياز به اخذ مجوز بايد از طريق مجاري ذيربط مورد اقدام قرار گيرد . بديهي است سازمان ذيربط موظف است در صورت برگزاري مراسم در فضاي باز , قبل از صدور مجوز , مراتب را با استانداري هماهنگ نمايد تا تمهيدات لازم بعمل آيد .

ي – برگزار كنندگان هرگونه تجمع كه با عناوين ديگر نظير : فرهنگي , هنري , مذهبي و..... برگزار شود , اما از آن استفاده سياسي بعمل آيد , مشمول ماده 15 اين دستورالعمل با تبصره ذيل آن خواهند شد .

 ماده 2 :

براي برگزاري مراسم در مكانهاي سرپوشيده يا محصوري كه تجمع در آنها تظاهر بيروني ندارد , نياز به اخذ مجوز ندارد . اما حداقل دو روز قبل از برگزاري مراسم , مراتب بايد به استانداري مربوطه اطلاع داده شود .

تبصره : روزهاي تعطيل جزو دو روز مورد نظر در ماده 2 اين دستورالعمل بحساب نمي آيد .

 ماده 3 :

 براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين , پاركها و كليه نقاطي كه تمام ياقسمتي از تجمع تظاهر بيروني داشته باشد , بايد طبق ماده 6 قانون احزاب , مجوز كتبي استانداري دريافت شود .

تبصره 1- صدور مجوز توسط هريك از استانداريها , فقط در محدوده استان مربوط و براي زمان و محلي كه در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .

تبصره 2 – براي برگزاري مراسمي كه در سرتاسر كشور برگزار مي گردد , متقاضيان بايد درخواست خود را مستقيما به وزارت كشور ارائه نمايند تا از طريق مركز اقدام شود . و در صورت ارائه آن به هريك از استانداريها , استانداري بايد ظرف مدت 48 ساعت مراتب را به وزارت كشور منعكس نمايد .

 ماده 4 :

به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعي را كه بعنوان فعاليت گروهها تشكيل مي دهند , به اطلاع فرمانداريها برسانند و در صورت تظاهر بيروني تجمع , قبلا نسبت به اخذ مجوز به ترتيبي كه در مواد بعدي اين دستورالعمل آمده است , اقدام نمايند .

 ماده 5: 

استانداران بايد ترتيبي را اتخاذ نمايند كه تقاضاهاي واصله برابر مفاد مواد بعدي اين دستورالعمل مورد رسيدگي قرار گيرد و پس از برگزاري مراسم نيز حداكثر ظرف مدت 48 ساعت گزارش تجمع به حوزه معاونت سياسي وزارت كشور ارسال شود .

 ماده 6 :

تقاضاي برگزاري اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام مراسم كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به فرمانداري مربوطه تسليم شود .

تبصره : رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به اجتماعاتي كه بمناسبتهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي شود , ضروري نيست و تشخيص موضوع با استانداري است .

 ماده 7 :

گروه موظف است براي تشكيل اجتماعات , تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به فرمانداري محل تسليم نمايد .

 ماده 8 :

گروه موظف است قبل از تشكيل اجتماعات در موقع تسليم درخواست خود , موارد زير را دقيقا مشخص نمايد و مدارك لازم را ارائه دهد :

الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاري آن

ب – تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن

ج – محل برگزاري تجمع

د – مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه

   ماده 9 :

فرمانداريها مكلفند تقاضاهاي واصله را ظرف مدت 24 ساعت , همراه با كليه ضمائم مذكور در مواد 7و8 اين دستورالعمل براي صدور مجوز به استانداري مربوطه ارسال نمايند .

 ماده 10 :

هرگونه تغيير در مراسم بايد از سوي برگزار كنندگان به فرمانداري محل و در نهايت به استانداري اعلام شود و موافقت كتبي استانداري اخذ شود .

تبصره : كليه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه استانداري براي برگزار كنندگان مراسم لازم الاجرا مي باشد .

 ماده11 :

مسئول انتظامات داخلي گروه برگزاركننده تجمع , بايد پس از خاتمه مراسم , گزارشي را همراه با نوار سخنرانيها به استانداري تسليم نمايد .

 ماده 12: 

استانداريها براي صدور مجوز بايد تنها برابر مفاد مندرج در ماده 6 قانون احزاب و تبصره 2 ذيل آن و مواد مندرج در اين دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , از هرگونه اقدام انسدادي بطور جدي پرهيز نمايند و بستر آرامي را براي طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند .

 

 

 

 

 ماده 13 :

مراتب موافقت يا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستي به طور همزمان به اطلاع فرمانداري و ناحيه انتظامي مربوط مي رسد و از طريق ناحيه انتظامي و فرمانداري بلافاصله موضوع به منطقه انتظامي مربوط ابلاغ مي گردد . بديهي است نيروي انتظامي مسئول و موظف است نسبت به تامين امنيت تجمع اقدام نمايد .

 ماده 14 :

در صورت عدم صدور مجوز تجمع , درخواست كنندگان مي توانند اعتراض خود را به منظور بررسي به حوزه معاونت سياسي وزارت كشور ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد .

 ماده 15 :

در صورتيكه گروهي بر خلاف تعهدات خود كه منجر به اخذ مجوز تجمع گرديده است اقدام نمايد و به نحوي باعث اخلال در نظم , يا موجب تخطي از هريك از موارد مطروحه در ماده 16 قانون احزاب گردد , پس از گزارش مستند استانداري , موضوع براي اتخاذ تصميم مقتضي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطي بوسيله گروههايي صورت گرفته باشد كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب نگرفته اند , با توجه به ميزان و نوع آن , مراتب از سوي استانداري به دادگستري محل وقوع تخطي منعكس و اين موضوع براي درخواستهاي بعدي گروه مذكور مدنظر استانداري خواهد بود .

  نظرات ()
مطالب اخیر هشدار رضایی به عربستان/ باید برای آزمون آزادی منطقه آماده باشیم خجسته خبر داد: بررسی طرح استانی شدن انتخابات خارج از نوبت مرد یادآور شین‌آباد از همدان تلاش خود را آغاز کرده است." با طرح استانی شدن انتخابات موافق هستم دولت در آخرین اظهارات نظر خود پایان پروژه‌ها را به سال 94 موکول کرد طرح استانی شدن انتخابات مجلس فرماندار کبودراهنگ در کارگروه سلامت و امنیت غذایی: پزشکان به روستاهای محروم برون آیت‌ا... هزاوه‌ای همدانی در خاک آرمید بیشتر تهرانی ها دچار بیماری افسردگی هستند نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه شد
کلمات کلیدی وبلاگ انتقال پایتخت (۳٢) پایتخت آینده ایران (۳۱) همدان (٢۸) تاریخ همدان (۱۳) تقصیمات کشوری (۸) ایجاد استان جدید (٦) زمان انتقال پایتخت سیاسی از تهران (٦) مشاهیر (٦) ادبیات (٥) تپه باستانی (٥) فرمانداری (٤) آداب و رسوم (٤) مذهبی (۳) فرهنگ (۳) نام جای (۳) سمنان (۳) زلزله تهران (۳) امیر خجسته (۳) کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس (۳) گزینه های انتقال پایتخت (۳) راههای کشور (۳) طرح استانی شدن انتخابات مجلس (۳) موافقان و مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس (٢) نقش اقوام در انتخابات (٢) رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس (٢) علیرضا خسروی نماینده سمنان،‌مهدی‌شهر و سرخه (٢) راه آهن غرب کشور (٢) موقعیت همدان (٢) آزاد راههای کشور (٢) آثار تاریخی همدان (٢) هکمتانه (٢) تپه مصلی (٢) خراسان (٢) اراک (٢) شهرستان (٢) ساوه (٢) عرفان (٢) تبریک (٢) مجلس (٢) عید (٢) تهران (٢) جغرافیا (٢) پرند (٢) سبزوار (٢) نتایج (۱) کوریجان (۱) عید نوروز (۱) آرامگاه (۱) آش (۱) روزنامه (۱) طبس (۱) نوروزی (۱) غدیر (۱) تغذیه (۱) اصفهان (۱) نقشه (۱) گردشگری (۱) وزیر آموزش و پرورش (۱) مناسبت (۱) بحرین (۱) مازندران (۱) انتخابات (۱) دختر (۱) رمضان (۱) عکس (۱) کتاب (۱) شاهرود (۱) طنز (۱) انتخابات مجلس (۱) داستان (۱) زراومند (۱) هادی گروسین (۱) دریاچه باستانی همدان (۱) ترک و آذری (۱) هابیل چگنی (۱) فرش همدان (۱) نواحی فرش بافی (۱) انواع فرش (۱) دهستان (۱) موسیقی بومی همدان (۱) موسیقی آذری همدان (۱) موسیقی کردی همدان (۱) موسیقی لری همدان (۱) خانه تاریخی (۱) پوستی زاده (۱) آخوندملاعلی همدانی ره (۱) آیت‌الله بهاری (۱) تنکابن (۱) عکس قدیمی (۱) سعید افقی (۱) اجرای نمایش (۱) پایگاه اطلاع رسانی دولت (۱) جمعیت (۱) بازار همدان (۱) کاروامسراهای همدان (۱) بوعلی سینا (۱) موزه (۱) ابن سینا (۱) ملایر (۱) همه کسی (۱) بخش (۱) امام جمعه (۱) شعر با گویش همدانی (۱) گویش همدانی (۱) شرح یک شعر به گویش همدانی (۱) حاجی بابایی (۱) مهدی چمران (۱) نمایندگان مجلس شورای اسلامی (۱) جستجوی راه حل (۱) انتقال هدفمند جمعیت از پایتخت به شهرستان (۱) استاندار همدان (۱) ملت ما (۱) احسان قنبری (۱) اخبار همدان (۱) شهر جدید حورا (۱) آیت الله بنی صدر (۱) آخوند ملاعلی همدانی (۱) شیخ باقر مهاجرانی (۱) تهران کوتاهترین پایتخت دنیا (۱) کمیته اضطراری فجایع طبیعی (۱) فرماندار کبودراهنگ (۱) محمد علی پور مختار (۱) انتخابات ریاست جمهوری یازدهم (۱) کرم رضا پیریایی (۱) بهروز نعمتی (۱) مقاله isi و isc (۱) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (۱) محمد ابراهیم الهی تبار (۱) نقش اقوام در انتخاب روحانی (۱) امین فضلی (۱) پایتخت را خُرد کنیم (۱) نقش سازمان زمین شناسی درانتخاب پایتخت (۱) مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی (۱) پژوهشگران جوان همدانی (۱) رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد همدان (۱) مناطق کم لرزه (۱) دانش آموزات (۱) هاشمی مشاور رئیس جمهور مسئول مطالعه طرح انتقال پای (۱) راه و شهرسازی (۱) اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (۱) معلون سیاسی امنیتی استاندار همدان (۱) طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران (۱) هیأت رئیسه مجلس (۱) نماینده مردم اسد آباد درمجلس شورای اسلامی (۱) آیت‌ا هزاوه‌ای همدانی در خاک آرمید (۱) الزمات انتقال پایتخت (۱) تمرکز شدید و ازدحام جمعیت: (۱) نتیجه انتقال پایتخت چیست؟ (۱) باربد فرهادی (۱) کمیسیون عمران مجلس (۱) حمدجواد کولیوند (۱) عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهرا (۱) راه‌آهن کرمانشاه (۱) علی نورزاد (۱) نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی (۱) استاندار قم (۱) اسد آباد (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی بسیج سپاه انصار الحسین همدان فرمانداری همدان همدان پايگاه انصارالمهدی پايگاه ميعاد کوریجان دیار تاریخی کاغذ رنگی آیت الله نوری همدانی استان خوزستان شمالی دروازه های تاريخی همدان دانشگاه بوعلی سينا دانشگاه آزاد اسلامي اسدالله ربانی مهر-دامنه های الوند آقبلاق آقداق پرتال زیگور طراح قالب